100% Complete

YURT İÇİ-YURTDIŞI-GEZİ-REZERVASYON-PAKET TUR KAYIT SÖZLEŞMELERİ


1-ÖDEMELER

Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az yüzde 35’i,bakiyesinin ise gezinin başlamasından en geç 15 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilir. Bu durumda gezi bedelinin yüzde 35’i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

2-İPTAL-DEVİR-DEĞİŞİKLİKLER

2.1- Acenta gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları,yol engeli,grev,terör,sis,savaş ihtimali,öngörülemez teknik hususlar ve bunlar gibi nedenlerden ötürü gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden mücbir sebepler ile gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen geziyi iptal edebilir.Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

2.2- A-Tüketicinin gezisinin başlamasına 15 gün kalaya kadar iptal-değişiklik talep etmesi durumunda ücretinin tamamı iade edilir.

B-Tüketici, rezervasyonunu kendisinin veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümleri tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile gezinin başlamasından 15-7 gün önce iptal-değişiklik talep etmesi halinde gezi bedelinin yüzde 35’ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını acentaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

C-Tüketici,indirimli satış döneminde satın almış olduğu erken rezervasyon indirimli ürününü herhangi bir sebeple iptal ettirmek isterse,gezi başlangıç tarihinden 7 gün öncesine kadar gezi bedelinin yüzde 35’ini, 7 günden az bir süre kala ise gezi bedelinin tamamını acentaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

3- Tüketici turu gezinin başlamasından 7 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir.Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

4- Acenta,tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda,tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıç tarihinden 24 sonra iptal etme hakkına sahiptir.Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

5- Acenta,gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye bildirmek kaydı ile,ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından önce kısmen veya tamamen iptal edebilir.Aynı süre içinde,gezi kapsamındaki otel isimlerini,ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir.Tüketici bu değişiklik ve iptalleri kabul etmediği takdirde,rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade akma hakkına sahiptir.

3-GENEL HÜKÜMLER

1-Tura katılan tüketicinin;her türlü gezide,50x70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile 2 valiz,uçaklı seyayatlarde ise 20 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır.Valizlerin ve iç,ndeki eşyaların her türlü sorumluluğu sahiplerine aittir.

2- Kokan,akan,yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici,delici,ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan,acentanın ayrıca ve açıkça ve yazılı izni olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar.

3-Acenta personelinin AĞIR KUSURUNDAN kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumunda,kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin,gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının ½’si, kaybolan eşya ve valizin maddi manevi tazminatı olarak acenta tarafından eşya sahibi tüketiciye ödenir.Acenta, tüketici tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından,hasarından ve çalınmasından,en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur.

4-Satın alınan hizmete VİZE İŞLEMLERİ ve HİZMETLERİ dahil değildir.

5-Vaki iptal bildirimi,her tüketiciye münferiden yapılabileceği gibi,yüksek tirajlı 1 gazetenin Türkiye baskısında ilan yolu ile genel olarak da yapılabilir.

6-Tüketicinin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana gelen mucbir hal, tüketicinin sorumlu olduğu haller ve 3. Kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden acenta sorumludur.Acenta gerekli olan hallerde,tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca tüketiciye verilen ek ve/veya alternatif düzenlemeler ile de telafi telafi yoluna da gidebilir.Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

7-Tüketicinin,başladığı başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde,turu terk ettiğini acenta yetkilisine ve konaklama yaptığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

8-Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin iş birliği yapma ve özenli davranma borcudur.

9-Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)in bu sözleşmeyi okuyup imzalamsı ile,sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.Buna rağmen,sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici(ler)nin acenta aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler,ve acentanın tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel yada tazminat demek zorunda kalması halinde,acentanın sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur.Bu geziye katılan tüketici(ler),imzalamış olmasalar dahi,taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir.

10-Acentenin sözleşmeye kısmen yada tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanmaktadır.